گردشگری ایران

برچسب: باقر خان

  • ارگ علیشاه – تبریز

    ارگ علیشاه – تبریز

    ارگ علیشاه – تبریز این مجموعه تاریخی در برگیرنده مدرسه،مسجد و خانقاه است که در زمان تاج‌الدین علیشاه جیلانی از امرای گورکانیان در قرن هشتم هجری ساخته شده است . ارگ علیشاه و مجموعه آن در زمان ساخت، شاخص‌ترین بنای شهر تبریز بوده که به نوشته جهانگردان تاریخی، تنها بنای این شهر بوده که از…