گردشگری ایران

برچسب: توسعه پایدار

  • فرآیند بومی‌سازی شاخص‌های توسعه پایدار گردشگری روستایی در ایران

    فرآیند بومی‌سازی شاخص‌های توسعه پایدار گردشگری روستایی در ایران

          نویسندگان 1عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری؛ 2داوود مهدوی؛ 3مهدی پورطاهری 1دانشگاه تربیت مدرس، دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 2دانشگاه تربیت مدری، دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 3دانشگاه تربیت مدرس، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی چکیده مفهوم پایداری در صنعت گردشگری، طی چند دهه گذشته یکی از اصلی‌ترین و در عین…