توسعه | گردشگری ایران

تحلیلی بر توسعه گردشگری مذهبی (مطالعه موردی: شهرستان نورآباد ممسنی)

تحلیلی بر توسعه گردشگری مذهبی (مطالعه موردی: شهرستان نورآباد ممسنی)

  تحلیلی بر توسعه گردشگری مذهبی (مطالعه موردی: شهرستان نورآباد ممسنی) تقوایی مسعود*,موسوی سیدعلی,غلامی بیمرغ یونس * گروه جغرافیای، دانشگاه اصفهان امروز به دلیل اثرات چشم گیری که فعالیت های گردشگری در اقتصاد مناطق پذیرنده ادامه مطلب