گردشگری ایران

برچسب: توسعۀ پایدار روستایی

  • بررسی توانمندی‎ها و راهکارهای توسعۀ گردشگری روستایی در بخش کهک استان قم

    بررسی توانمندی‎ها و راهکارهای توسعۀ گردشگری روستایی در بخش کهک استان قم

        نویسندگان 1سیمین تولایی؛ 2وحید ریاحی ؛ 3حسن افراخته؛ 4احمد شعبانی 1استاد جغرافیا و برنامه‎ریزی شهری، دانشکدۀ علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی 2استادیار جغرافیا و برنامه‎ریزی روستایی، دانشکدۀ علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی 3استاد جغرافیا و برنامه‎ریزی روستایی، دانشکدۀ علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی 4کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‎ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی چکیده گردشگری روستایی در استان […]