گردشگری ایران

برچسب: تپه چکا میرک

  • قلعه والی – ایلام

    قلعه والی – ایلام

    قلعه والی – ایلام قلعه والی ایلام عهد قاجار در دشت میان کوهی ایلام  و در بالای تپه چکا میرک در سال 1326 هجری قمری ساخته شده است .چشمه بی بی ،آب این قلعه را تامین می کرده که به سبک گذشته با استفاده از تنبوشه آب چشمه به محوطه حیاط مرکزی قلعه هدایت میشده […]