گردشگری ایران

برچسب: ساختمان شهربانی

  • ارگ کریم خانی – شیراز

    ارگ کریم خانی – شیراز

    ارگ کریم خانی – شیراز ارگ کریمخانی در حقیقت اندرونی و قصر سلطنتی سلسله زندیه در شهر شیراز بود . این ارگ به شکل قلعه آجری با دیواره های بلند ساخته شده که در هر چهار گوشه آن برجی بزرگ برپا است .  روی برجها نقش های آجری جانبی دیده می شوند و بر سردر…