گردشگری ایران

برچسب: سخن حضرت علی (ع) در باب سفر

  • دیدن فضلیت همدیگر در سفر.(حضرت علی(ع))

    دیدن فضلیت همدیگر در سفر.(حضرت علی(ع))

        – با كسى كه در تو فضیلتى نسبت به خود نمى‌بیند و همچنین تو نیز در او فضیلتى نسبت به خود نمى‌بینى، هرگز در سفر همراهى نكن (حضرت علی (ع)). دیدیدن فضلیت همدیگر در سفر.(حضرت علی(ع))