گردشگری ایران

برچسب: سردار اماقلی خان

  • سردار امامقلی خان قشم

    سردار امامقلی خان قشم

    سردار امامقلی خان قشم     امامقلی خان از سرداران جنگی در زمان شاه عباس یکم است. امامقلی حکمران بود و ایرانیان به فرماندهی او، پرتغالی ها را از منطقه هرمز بیرون کردند. او در دوره شاه عباس به اوج قدرت و محبوبیت رسید و در شیراز حکمرانی می کرد. امامقلی پسر الله وردی خان،…