گردشگری ایران

برچسب: سعدی

  • زبان مردم شیراز

    زبان مردم شیراز

    زبان مردم شیراز: زبان مردم شیراز فارسی است ولی با تفاوت لهجه و این شیوه سخن گفتن در طرز بیان و شیرینی و شیوایی آن مورد توجه مردم سایر نقاط ایران است.شیرینی گفتار مردم شیراز در سخن سخنوران آن نیز نمود یافته است.تا جایی که سعدی و حافظ با ابن زبان شهرت جهانی یافته اند…