گردشگری ایران

برچسب: سفیر ایران

  • موزه قاجار – تبریز

    موزه قاجار – تبریز

    موزه قاجار – تبریز در دوره قاجار عمارت‌های بسیار زیبایی در شهر تبریز احداث شده بود که خانه امیرنظام گروسی یکی از باارزش‌ترین بازمانده‌های این خانه‌های تاریخی و متعلق به دوره ناصرالدین شاه است.    امیرنظام گروسی از امرای بزرگ دوره قاجاریه بوده و همواره مناصب مهم حکومتی داشته است. وی در زمانی که سفیر…