گردشگری ایران

برچسب: سلطان ابوسعید

  • گنبد غفاریه مراغه

    گنبد غفاریه مراغه

    گنبد غفاریه مراغه بارز ترین و تنها ترین برج باقی مانده دوره ایلخانی در مراغه می باشد که شیوه معماری آن متاثر از برج های دوره سلجوقی است. این بنا بدستور قراسنقر حاکم مراغه و در زمان سلطان ابوسعید بهادرخان حاکم قدرتمند ایلخانی ساخته شده است و بعدها به دلیل خشم ابوسعید نسبت به قراسنقر…