گردشگری ایران

برچسب: سلطنت شاه عباس کبیر

  • پل قرمز – اردبیل

    پل قرمز – اردبیل

     پل قرمز – اردبیل این پل یکی از بهترین پلهای ساخته شده در عصر صفوی و منسوب به دوره سلطنت شاه عباس کبیر ودر داخل شهر نیر بر روی رود خانه آغلاغان احداث گردیده است. در محل به آن پل قرمز می‌گویند و آن به خاطر رنگ آجرهایی است که پل با آن ساخته شده…