گردشگری ایران

برچسب: شرایتون

  • اصطلاحات تخصصی گردشگری (بخش دوم)

    اصطلاحات تخصصی گردشگری (بخش دوم)

      Hard currency : مورد قبول بین الملل – در دسترس – درتمام کشورها قابل تبدیل است Carring capacity : ظرفیت گردشگری یک منطقه Sunstainable tourism : توازن بین چیزهایی که بدست می آوریم و از دست می دهیم Intangibility : نامحسوس و ناملموس Insepratibility : خدمات غیر قابل ذخیره Domestic tourism : گردشگری داخلی…