گردشگری ایران

برچسب: شهرستان سروآباد

  • مراسم پیر شالیار – اورمان

    مراسم پیر شالیار – اورمان

    مراسم پیر شالیار – اورامان آیین باستانی «پیر شالیار» با قدمتی چند هزار ساله، هر سال اواسط بهمن‌ماه در روستای «اورامان‌تخت»، از توابع شهرستان سروآباد، با شکوه خاصی برگزار می‌شود. آیین باستانی پیر شالیار که مردم منطقه آن را «عروسی پیرشالیار» می‌گویند، هر سال در فصل زمستان و در نیمه‌های بهمن‌ماه و ادامه آن در…

  • ارزیابی فضای کارآفرینی در گردشگری روستایی (مطالعه موردی: منطقه اورامان)

    ارزیابی فضای کارآفرینی در گردشگری روستایی (مطالعه موردی: منطقه اورامان)

        نویسندگان 1منصور غنیان؛ 2فضیله خانی؛ 3لیلا بقایی 1استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان 2دانشیار دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران 3کارشناس ارشد توسعه روستایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خورستان چکیده گردشگری و کارآفرینی از جمله موضوعات نوپا در نوشتارهای علمی جهان محسوب می‌شوند. بدون شک تلفیق مناسب و دقیق گردشگری و…