گردشگری ایران

برچسب: صافی

  • مقبره اوحدی – مراغه

    مقبره اوحدی – مراغه

    مقبره اوحدی – مراغه شیخ رکن الدین اوحدی مراغه ای شاعر و سراینده نامی سده هشتم هجری در آغار (صافی)تخلص می کرد و پس از انتساب به طریقت شیخ ابوحامد اوحدالدین کرمانی(اوحدی)تخلص نمود. آرامگاه وی در مراغه است و هم اکنون یک موزه دائمی در مقبره وی در باغی سرسبز واقع شده و سنگ قبر…