گردشگری ایران

برچسب: محله استهریج

  • خانه خوشنویس مهریز

    خانه خوشنویس مهریز

    خانه خوشنویس مهریز این خانه باغ در محله استهریج مهریز یزد در خیابان جمهوری واقع شده است .قدمت این بنا متعلق به دوره قاجار است . سازه های اصلی آن از خشت وگل بوده وبرای تزیینات نمای ساختمان از سیم گل ودمگیر یهای گچی بهر ه برده شده است . در دو ورود یک هشتی […]