گردشگری ایران

برچسب: محمد تقی خان امیر تومان

  • پل پردلیس،کاغذکنان

    پل پردلیس،کاغذکنان

    پل پردلیس معبر کلیه کسانی بود که در جهت شمال و جنوب به هر دلیلی از اردبیل می گذشتند. بسیاری از سیاحان و مأموران و مسافران داخلی و خارجی که از ایران به قفقاز و روسیه می رفتند و یا از آن سرزمین ها به ایران می آمدند ناگزیر از این پل، که در خاک […]