گردشگری ایران

برچسب: مدیریت استراتژیک سفر و گردشگری

  • معرفی کتاب (مدیریت استراتژیک سفر و گردشگری)

    معرفی کتاب (مدیریت استراتژیک سفر و گردشگری)

              این کتاب بر اساس الگئی حامع فرایند مدیریت استراتژیک گردشگری تنظیم شده است . این فرایند شامل سه بخش پیوسته برنامه ریزی اجرا و کنترل استراتژیک می باشد . تمرکز این کتاب بر برنامه ریزی استراتژیک یا تدوین استراتژیهای سفر و گردشگری و اجرا ی استراتژیک سفرو گردشگری می باشد […]