گردشگری ایران

برچسب: مذهبي

  • تحليلي بر توسعه گردشگري مذهبي (مطالعه موردي: شهرستان نورآباد ممسني)

    تحليلي بر توسعه گردشگري مذهبي (مطالعه موردي: شهرستان نورآباد ممسني)

      تحليلي بر توسعه گردشگري مذهبي (مطالعه موردي: شهرستان نورآباد ممسني) تقوايي مسعود*,موسوي سيدعلي,غلامي بيمرغ يونس * گروه جغرافياي، دانشگاه اصفهان امروز به دليل اثرات چشم گيري که فعاليت هاي گردشگري در اقتصاد مناطق پذيرنده گردشگران بر جاي مي گذارد، توجه فراواني به اين زمينه از فعاليت معطوف مي گردد. شهرستان ممسني با وجود قابليت…