گردشگری ایران

برچسب: معرفی کتاب (خوشه های گردشگری / از نظریه تا عمل)

  • معرفی کتاب (خوشه های گردشگری / از نظریه تا عمل)

    معرفی کتاب (خوشه های گردشگری / از نظریه تا عمل)

      خوشه های گردشگری (از نظریه تا عمل) این کتاب توسط دفتر پژوهشهای فرهنگی در 132 صفحه و در چهار فصل ابداع خوشه ای، مبانی و مفاهیم خوشه گردشگری، خوشه در صنعت گردشگری، و تحلیل خوشه گردشگری در ایران- بندر انزلی منتشر شده است. تاریخ انتشار: 1394 نویسنده: حمید ضرغام، صمد حاجی محمدامینی نوبت چاپ:…