گردشگری ایران

برچسب: معرفی کتاب (گردشگری، دین و سفرهای معنوی)

  • معرفی کتاب (گردشگری، دین و سفرهای معنوی)

    معرفی کتاب (گردشگری، دین و سفرهای معنوی)

        با توجه به کمی اطلاعات در مورد سفرهای معنوی در مقایسه با سایر اشکال گردشگری و توجه به این حقیقت که دانشمندان، رهبران دینی و مقامات متصدی مقاصد زیارتی، بحث راجع به ماهیت گردشگری،دین، سفر زیارتی و گردشگری دینی را به میان کشیده اند، همین باعث شد تا نگارش این کتاب انجام شود.…