گردشگری ایران

برچسب: ملک قزوین

  • مقبره حمد الله مستوفی – قزوین

    مقبره حمد الله مستوفی – قزوین

    مقبره حمد الله مستوفی – قزوین حمد الله یا حمدبن تاج الدین ابی بکربن حمد بن نصر مستوفی قزوینی ،نام کامل مورخ و شاعر و نویسنده قرن هشتم است. وی از خاندان مستوفیان قزوین است که مدتها متصدی حکومت آن شهر بودند.پدر حمدالله و نیز خود او با عنوان (مستوفی)در دستگاه ایلخانیان خدمت می کردند…