گردشگری ایران

برچسب: منطقه خواف

  • کوشک سلامی-خواف

    کوشک سلامی-خواف

    کوشک سلامی-خواف     بنای تاریخی زیبایی است که حیات سیاسی منطقه خواف را در گذشته های دور به نسل حاضر معرفی میکند .آنچه مسلم است حدود 800 سال قبل این بنا وجود داشته است قوام الدین ملک زوزن که از جانب سلطان محمدخوارزمشاه حاکم کرمان بود آن را در سال 607 (ه . ق…