گردشگری ایران

برچسب: موزه چینی خانه

  • موزه چینی خانه شیخ صفی الدین

    موزه چینی خانه شیخ صفی الدین

    موزه چینی خانه شیخ صفی الدین     چینی خانه 1256 محفظه دارد که در همه آنها چینی های اهدایی امپراطور چین به شاه عباس جاسازی شده است. چینی هایی که بهانه پیشکش آنها احیای جاده ابریشم و بهبود روابط چینی ها و ایرانی ها بود. این ظروف بعد از رسیدن به ایران توسط هنرمندان…