گردشگری ایران

برچسب: نظام اقتصادی ایران

  • صنعت گردشگری؛ مغفول در نظام اقتصادی ایران

    صنعت گردشگری؛ مغفول در نظام اقتصادی ایران

    در نظام اقتصادی، صنعت گردشگری در بخش خدمات تعریف می شود اما توسعه و تولید ثروت از این زیرمجموعه بخش خدمات، نیاز به مهندسی مطلوب داشته تا از منابع ملی بیشترین بهره را نصیب درآمد های ملی کند. در جهان امروز مهندسی این زیر مجموعه خود تبدیل به یک بخش اقتصادی قابل توجه شده، به…