کاخ آقا محمد خان قاجار - ساری | گردشگری ایران

کاخ آقا محمد خان قاجار – ساری

کاخ آقا محمد خان قاجار – ساری

  عمارت آقا محمد خان قاجار-حدود صد سال پیش ساری عمارت تابستانی آقامحمدخان قاجار استرآبادی در این شهر (ساری) که به دستور آن پادشاه جم جاه ساخته شده و آئینه کاری و نقاشی گردیده است ادامه مطلب