گردشگری ایران

برچسب: کیف کمک های اولیه

  • ملزومات سفر با دوچرخه | کیف کمک های اولیه

    ملزومات سفر با دوچرخه | کیف کمک های اولیه

      در سفر با دوچرخه ممکن است حادثه و یا بیماری برای دوچرخه سوار پیش بیاید که نیاز به درمان فوری باشد. به دلیل نبود امکانات کافی در اکثر جاده ها و عدم دسترسی سریع به اورژانس و یا مرکز درمانی٬ به همراه داشتن یک کیف کمک های اولیه کامل برای هر سایکل توریست الزامی…