گردشگری ایران

برچسب: آبشار رسوبی شواز کهنه

  • آبشار رسوبی شواز کهنه

    آبشار رسوبی شواز کهنه

                    دیرزمانی است که پای بر زمین استوار دارد . کهنسالی اش هویداست ، اما شاید نتوان گفت چند دهه است که این آبادی مامن مردمان بوده . سخن از شواز کهنه است . کمی دورتر از روستا چشمه ای می جوشد که بدان چشمه تلخ و شور…