گردشگری ایران

برچسب: آسیاب آبی اهل

  • آسیاب آبی اهل

    آسیاب آبی اهل

          آسیابی که به وسیله آب کاریز کار می کرده ور در دهانه تانگ مشهور به اَیلو یا اَهِلان واقع شده است – سدهای سه گانه ساروجی در دره اَیلوکه اکنون خرابه آن باقی است