گردشگری ایران

برچسب: اتوک (چوب بزرگ)

  • بازی محلی اتوک‌کلى/ یزد

    بازی محلی اتوک‌کلى/ یزد

      اتوک‌کلى (يزد ) بازيکنان به دو گروه مساوى تقسيم مى‌شوند. گروه شروع‌کننده در نقطه ٔ شروع که ابتداى زمين بازى (بالا) است، مستقر مى‌شود و افراد گروه ديگر در محوطه ٔ زمين بازى به‌طور پراکنده قرار مى‌گيرند. چوب کوچک (کلي) را روى دو سنگ موازى هم و يا روى چاله ٔ حفر شده‌اى مى‌گذارند…