گردشگری ایران

برچسب: ارگ شهرسب شهرستان ابرکوه

  • ارگ شهرسب شهرستان ابرکوه

    ارگ شهرسب شهرستان ابرکوه

      قلعه اي است عظيم با سردري رفيع وآثاري ازمجتمع مسكوني اهالي درگذشته كه تقريباً بلااستفاده گرديده است. هسته اوليه اين مجتمع مسكوني عظيم را مي توان به دوره صفويه نسبت داد و آن قلعه اي است با برج و بارو و سردري جداگانه، هشت برج و نيم درچهار زاويه كه درميان قلعه بيروني واقع…