گردشگری ایران

برچسب: اسکی

  • تبیین استراتژی گردشگری ورزشی کشور (ایران)

    تبیین استراتژی گردشگری ورزشی کشور (ایران)

    نوع مقاله: مقاله پژوهشی نویسندگان 1مهرزاد حمیدی؛ 2سید محمّد حسین رضوی؛ 3سعید امیرنژاد؛ 4شهرام شفیع زاده؛ 3اعظم فضلی درزی 1استادیار گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران 2دانشیار گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران 3عضو هیئت علمی گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شمال 4کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شمال چکیده تحقیق حاضر سعی…