انجمن بچه هاي شهر باربد | گردشگری ایران

مصاحبه با مازیار الطافی(فعال در حوزه ی گردشگری)

مصاحبه با مازیار الطافی(فعال در حوزه ی گردشگری)

      بسم الله…     نخل های بلندش که بر افراشته سر را                      گویا شکوهی است که در هیچ کجا نیست تاریخ پر از حادثه اش گر که بخوانی                        دانی که جز احسنت ادامه مطلب