گردشگری ایران

برچسب: بنای معین التجاره

  • بنای معین التجاره – خوزستان

    بنای معین التجاره – خوزستان

    بنای معین التجاره – خوزستان     از جمله آثار شاخص موجود در اهواز مي توان بناي معين التجار را نام برد اين بنا مربوط به دوره قاجاريه زمان پادشاهي ناصر الدين شاه بوده و يكي از يادگارهاي بازمانده از شهر قديم اهواز است. پس از اعطاي امتياز كشتي راني در رودخانه كارون به دولت […]