گردشگری ایران

برچسب: ذزفول

  • خانه تاریخی تیزنو – دزفول

    خانه تاریخی تیزنو – دزفول

    خانه تاریخی تیزنو – دزفول       بدنه بافت قدیم دزفول را خانه ها و بناهایی آجری تشکیل می دهد که صرفنظر از شکل و اندازه از هویتی خاص تبعیت می کنند هویتی آجری با نوع معماری خاص منطقه دزفول ، شهری با زبان آجری . خانه تاریخی تیزنو به شماره ۲۵۷۳ در ردیف […]