گردشگری ایران

برچسب: رویکردی همپیوند و پایدار

  • معرفی کتاب (برنامه ریزی توسعه جهانگردی رویکردی همپیوند و پایدار)

    معرفی کتاب (برنامه ریزی توسعه جهانگردی رویکردی همپیوند و پایدار)

          فصل اول: بانگاهی به گردشگری در جهان امروز، مروری سریع به موضوع برنامه­ریزی توسعه جهانگردی دارد. در این فصل، نه تنها اطلاعات آماری و روندهای بین­ المللی گردشگری برای آشنایی با بزرگی و تحول پیوسته جهانگردی مطرح می­شود بلکه به تعریف هریک از واژه­ها و عبارت­های تخصصی بخش گردشگری براساس تعریف­های ارایه…