گردشگری ایران

برچسب: عصر قراختیان

  • تکیه قبه سبز کرمان

    تکیه قبه سبز کرمان

    تکیه قبه سبز کرمان تکیه قبه سبز کرمان این اثر هفت ساله که یاد آورعصر قراختیان و حکومت بزرگانی چون براق حاجب ،ترکان خاتون و …است .در خیابان ابوحامد واقع شده است . در این مکان تعدادی از شاهان قراختایی و بزرگان دیگری چون آقا سید حسن خوشرو مدفون هستند و به همین دلیل از […]