گردشگری ایران

برچسب: مجموعه ابراهیم خان

  • مجموعه ابراهیم خان – کرمان

    مجموعه ابراهیم خان – کرمان

    مجموعه ابراهیم خان – کرمان     ابراهیم خان ظهیرالدوله از ۱۲۱۶ تا ۱۲۴۰ هجری قمری در دوره حکومت فتحعلیشاه قاجار حاکم کرمان بوده است. ابراهیم خان که از خویشاوندان نزدیک شاه قاجار بوده در دوران فرمان روایی در کرمان مبادرت به ایجاد یک سری بناهای بسیار ارزنده در مرکز شهر و جنب مجموعه گنجعلیخان […]