گردشگری ایران

برچسب: مديريت و سرپرستي مراکز فرهنگي

  • معرفی کتاب (مدیریت و سرپرستی مراکز فرهنگی)

    معرفی کتاب (مدیریت و سرپرستی مراکز فرهنگی)

            کتاب حاضر به منظور استفاده دانشجویان رشته‌های امور فرهنگی و مطالعات فرهنگی در موضوع مدیریت و سرپرستی مراکز فرهنگی نوشته شده است. در این راستا تعاریف فرهنگ و مدیریت از دیدگاه‌های مختلف؛ نقش مدیریت در اداره امور سازمان‌های فرهنگی؛ روش‌ها و اصول و وظایف مدیریت؛ وجوه اشتراک سازمان‌ها و فرآیند سازمان‌دهی…