گردشگری ایران

برچسب: مزیت ها و محدودیت های صنعت گردشگری

  • مزیت ها و محدودیت های صنعت گردشگری

    مزیت ها و محدودیت های صنعت گردشگری

      با توجه به پتانسیل بالقوه گردشگری در ایجاد اشتغال به ویژه مشاغل و کسب وکارهای کوچک، مشارکت در برنامه های گردشگری می تواند فرصت های شغلی بی شماری برای جامعه گردشگرپذیر به دنبال داشته و گامی موثر در راستای تحقق معیشتی پایدار برای مردم به حساب آید. توسعه گردشگری در مناطق کمتر توسعه یافته…