گردشگری ایران

برچسب: مسجد کرمانی

  • مسجد کرمانی – تربت جام

    مسجد کرمانی – تربت جام

    مسجد کرمانی – تربت جام     این بنا در سمت چپ ایوان قرار دارد و ظاهراً نام آن منسوب به سازنده بنا (خواجه زکی بن محمد بن مسعود کرمانی) است. مسجد کرمانی با ابعاد۱۷×۷۰/۱۰متر مشتمل بر شاه نشین در وسط هر ضلع و سه چله خانه در زوایای شرقی و غربی است که در…