گردشگری ایران

برچسب: نرم افزار TCI Calculator

  • نرم افزار TCI Calculator – محاسبه شاخص اقلیم گردشگری TCI

    نرم افزار TCI Calculator – محاسبه شاخص اقلیم گردشگری TCI

    معرفی میکرو نرم افزار TCI Calculator   ویژه محاسبه شاخص اقلیم گردشگری TCI     میکرو نرم افزار TCI Calculator ، نرم افزار و برنامه ساده و کوچکی جهت محاسبه شاخص اقلیم گردشگری TCI می باشد. شاخص TCI یکی از شاخص های مهم و معتبر در زمینه اقلیم گردشگری می باشد که در سال 1986 توسط […]