گردشگری ایران

برچسب: هزینه های هتل

  • هزینه های پنهان هتل

    هزینه های پنهان هتل

    هتل ها معمولا از طریقی باید هزینه هایی مانند مالیات های گزاف و هزینهای سنگین تلفن را جبران کنند. به همین دلیل یکسری از هزینه های ضمیمه شده بر روی صورت حساب هتل اضافه بر هزینه ی اصلی رزرو نشانگر این موضوع است. حال راه هایی را که می توان از این هزینه ها اجتناب […]