گردشگری ایران

برچسب: کاروانسرا چاحوض

  • کاروانسرا (رباط) چاحوض

    کاروانسرا (رباط) چاحوض

    کاروانسرا (رباط) چاحوض حدود 10 کیلومتر که از بیرجند به طرف شمال در مسیر جاده شوشود حرکت کنید در سمت راست جاده کاروانسرایی را می بینید که آرام و سر بزیر بدون توجه کسی روزگار می گذراند. اگر از روزگار شکوفایی اش اثری نمانده است ولی با آب روانی که از قنات مجاور آن بیرون…