گردشگری ایران

برچسب: کردستان

  • لباس محلی مردم کردستان

    لباس محلی مردم کردستان

        لباس کردی یکی از زیباترین و متنوع‌ترین و پوشیده‌ترین پوشش هایی است که به نوشته سیاحان در سفرنامه هایشان در سطح فرهنگ مردم دنیا کم نظیر است . به طوری که این لباس در چندین جشنواره مختلف بین المللی مقام اول را از لحاظ پوشش و زیبائی و تنوع کسب نموده است. پوشاک […]

  • ارزیابی فضای کارآفرینی در گردشگری روستایی (مطالعه موردی: منطقه اورامان)

    ارزیابی فضای کارآفرینی در گردشگری روستایی (مطالعه موردی: منطقه اورامان)

        نویسندگان 1منصور غنیان؛ 2فضیله خانی؛ 3لیلا بقایی 1استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان 2دانشیار دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران 3کارشناس ارشد توسعه روستایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خورستان چکیده گردشگری و کارآفرینی از جمله موضوعات نوپا در نوشتارهای علمی جهان محسوب می‌شوند. بدون شک تلفیق مناسب و دقیق گردشگری و […]