گردشگری ایران

برچسب: گردو بازی طالقان

  • گردو بازی(جوز وازی) در كرود – طالقان

    گردو بازی(جوز وازی) در كرود – طالقان

      در این بازی که از بازی های بسیار قدیمی طالقان میباشد بازیكنان به هر تعداد که باشند برای شروع بازی هر کدام یک عدد گردو به نام ( مال= mal) برای شرکت در بازی به روی زمین میگذارند. گردو ها در یک مسیر مستقیم و به فاصله مساوی از هم چیده میشوند بعد نفرات…