گردشگری ایران

تحليلي بر توسعه گردشگري مذهبي (مطالعه موردي: شهرستان نورآباد ممسني)

گردشگری مذهبی

 

تحليلي بر توسعه گردشگري مذهبي (مطالعه موردي: شهرستان نورآباد ممسني)

تقوايي مسعود*,موسوي سيدعلي,غلامي بيمرغ يونس

* گروه جغرافياي، دانشگاه اصفهان

امروز به دليل اثرات چشم گيري که فعاليت هاي گردشگري در اقتصاد مناطق پذيرنده گردشگران بر جاي مي گذارد، توجه فراواني به اين زمينه از فعاليت معطوف مي گردد. شهرستان ممسني با وجود قابليت ها و پتانسيل هاي گردشگري فراوان همچنان براي گردشگران ناآشناست، لذا شناخت جاذبه هاي گردشگري اين شهرستان و برنامه ريزي متناسب با شرايط اجتماعي و فرهنگي شهرستان ضروري به نظر مي رسد. هدف از نگارش اين مقاله «تحليلي بر توسعه گردشگري مذهبي شهرستان ممسني» است. روش تحقيق در اين پژوهش از نوع (تحليلي، توصيفي و پيمايشي) است. جامعه آماري در اين تحقيق را کل گردشگران مکان هاي مذهبي شهرستان نورآباد ممسني تشکيل مي دهد که تعداد آنها در سال 1386 بر اساس اطلاعات سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري شهرستان ممسني 40000 نفر برآورده گرديد که از اين تعداد بالغ بر 380 نفر را به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و از طريق پرسشنامه در سال 1387 طراحي و اجرا شده است. براي نشان دادن پراکنش فضايي اماکن مذهبي شهرستان از نرم افزارArcGIS   استفاده شده است، همچنين تکنيک هاي مورد استفاده در اين تحقيق، مي توان از x2  (کي دو يا کاي اسکور)، همبستگي اسپيرمن و کندال نام برد.
نتايج تحقيق نشان مي دهد که با توجه به اهميت صنعت گردشگري در جهان امروز و نقش مکان هاي مذهبي در جذب گردشگران و تاثير آن بر توسعه مناطق مختلف که يک نمونه از آن شهرستان ممسني در استان فارس است که داراي امامزاده هاي بسياري مي باشد که با نگاه مديريتي به اين منطقه و برنامه ريزي صحيح براي اين خطه از کشورمان، شاهد احياي مکان اين امامزاده ها و محيط پيرامون آن مي باشيم و در نهايت محيطي مناسب جهت جذب گردشگران مذهبي و رفع بخشي از مسايل شهرستان نورآباد ممسني باشيم.

كليد واژه: گردشگري مذهبي، قابليت هاي توسعه گردشگري، نورآباد ممسني، پراکنش فضايي

100949339398

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *