گردشگری ایران

شیریکی بافی

شیریکی بافی

 

شیریکی پیچ نامی است که بافندگان عشایر و گاه روستایی به نوعی از گلیم میدهند. این نوع گلیم از دور شبیه قالی است و نقوش پود در بافت تنها اتصال کلیه تارها بهم میباشد بطوریکه پود در اینجا اطلا آشکار نیست، درست مثل قالی که پود آن پیدا نیست و در پشت ریشه ها مخفی است و نقش را ریشه ها بوجود می آورند. بافت شیریکی پیچ باندازه قالی مشکل و وقت گیر است بط وریکه تولید آن از گذشته ی دور، جنبه سنتی و مصرف شخصی و طایفه یی یا محلی داشته و بهیچ وجه جنبه ی تجاری نیافته است و اکنون نیز توان رقابت با قالی را ندارد در حالیکه زحمت بافت آن بنظر برخی از بافندگان حتی بیشتر از قالی است .

دستگاه بافندگی تقریبا همان دستگاه بافت گلیم میباشد که بصورت افقی روی زمین کار گذاشته می شود. این دستگاه مرکب از دو تیر چوبی موازی هم است که تقریبا به اندازه عرض گلیم و کمی بیشتر از هم فاصله دارند. دو تیر چوبی دیگر در سر و ته دستگاه عمود بر دو تیغه فوق الذکر کار گذاشته میشوند چنانکه شکل دستگاه تقریبا مربع مستطیل است و چلههای شیریکی دو تیر واقع در سر و ته دستگاه را دور میزند. در میان چلهها و عمود برآنها هم چوبی قرار میگیرد که چله ها را از زیر و روی خود میگذراند. این چوب برای عبور پود کار گذاشته شده است و با پائین و بالا رفتن درگیری تار و پود را کامل میسازد. بر سر تیر فوقانی نیز کلافهای نخ پشمی مورد نیاز بافنده قرار گرفتهاند.

گره زدن در شیریکی پیچ بر دو نوع است :

اول گره متن است که نخ رنگی از روی دو چله میگذرد سپس به پشت برگردانده شده از زیر رشته اصلی روئی عبور کرده ایجاد گره مینماید، دومین گره، گره آب دوزی است . در این گره پود دو بار روی دو چله قرار میگیرد و خط پهنتری ایجاد می گردد .

طرح و نقش شیریکی پیچ چندان یکسان نیست و از تنوع کافی برخوردار میباشد. نقوش متداول بین ایل راینی با ایل افشار و این دو باطایفه شول متفاوت است هر چند که طرح گلی تقریبا یکی و بسیاری نقوش بین کلیه ایلات مشترک می باشد. این بافته بنا به امکانات فنی خود بسیاری از اوقات از محدوده نقوش هندسی فراتر میرود و گاه توازن و هماهنگی را از ترکیب نقوش غیر متقارن بدست میاورد.

شیریکی بافی


منتشر شده

در

توسط

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *