معرفی کتاب (خط مشی گذاری در صنعت گردشگری)

معرفی کتاب (خط مشی گذاری در صنعت گردشگری)

معرفی اختصاصی از سایت گردشگری ایران (www.gardeshgariiran.ir)

khate mashy gozari.indd

نام کتاب: خط مشی گذاری در صنعت گردشگری

نویسندگان: دیوید ال. ادگل سر، ماریا دل ماسترو آلن، گینگر اسمیت، جیسون آر، سوانسون

مترجمان: دکتر حمید ضرغام بروجنی و مرتضی بذر افشان

ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی

تعداد صفحه: ۳۲۰ صفحه

قیمت: ۱۸ هزار تومان

تاریخ چاپ: ۱۳۹۲

تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه

مقدمه

برنامهریزی و خطمشیگذاری گردشگری همیشه با واژه تغییر همراه بودهاند. اولین دهه این قرن دوره تعاملات شدید و پیچیدهای بود که مباحث مختلف صنعت گردشگری را به عنوان عوامل تأثیرگذار بر عملکرد بنگاههای بینالمللی و تصمیمات سیاسی با توجه به کیفیت برنامهریزی و خطمشیگذاری اقتصادی، اجتماعی ـ فرهنگی و زیست محیطی دربر گرفته است. نویسندگان این کتاب این دیدگاه هم پیوند را مورد بررسی قرار داده و سایر نگرشهای یکسان و متفاوت را از طریق ارجاعاتی که به ادبیات داده میشود مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهند.

به اعتقاد نویسندگان این کتاب، اطلاعات مورد نیاز در خصوص برنامهریزی و خطمشیگذاری گردشگری، اطلاعاتی گسیخته است. در واقع به جز چند مورد تألیفات دیوید اِل. ادگل، کتاب خاص دیگری که ما را با مفاهیم اولیه برنامهریزی و خطمشیگذاری گردشگری آشنا سازد وجود ندارد.

با بررسی آینده گردشگری در بافت برنامهریزی و خطمشی گردشگری دیروز و امروز، امیدواریم که بتوانیم بازرگانان، سیاستمداران، مدیران، دانشجویان و جامعه آکادمیک را با رویهها و مباحث بینالمللی آشنا سازیم. این کتاب همچنین بر آن است که به کارگزاری‏های گردشگری ملی و سازمانهای مدیریت مقصد کمک کند تا راهبردهای برنامهریزی و خطمشیگذاری خود را برای افزایش قدرت رقابت و مدیریت پایدار منابع توسعه دهند.

اطمینان داریم سازمانهای گردشگری حکومتی، سیاستمداران و دانشجویان قادر خواهند بود از مطالب این کتاب برای تداوم تلاشهایشان در راستای ساختن جامعه‏هایی شکوفاتر، عادلانهتر، منصفتر و دموکراتیک استفاده کنند. سازمانهای بینالمللی گردشگری از قبیل سازمان جهانی جهانگردی، سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی، خطمشیگذاران محلی، کشوری، منطقهای و ملی و جامعه آکادمیک بینالمللی میتوانند از مطالب این کتاب به راحتی استفاده کنند.

علاوه بر این، نحوه ارائه مطالب این کتاب برای استفادههای خاص متعدد مناسب است. یکی از کاربردهای آن، استفاده از این کتاب به عنوان منبع درسی برای معرفی برنامهریزی و خطمشی گردشگری به دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی یا کارشناسی ارشد مدیریت گردشگری و هتلداری، مدیریت دولتی و خطمشیگذاری، مدیریت بازرگانی و امور بینالملل و سایر رشتهها است. اعتقاد ما بر این است که تأکید این کتاب بر مفاهیم بنیادی باعث جذابیت بیشتر این کتاب به عنوان منبعی تکمیلی برای رشتههایی مثل علوم سیاسی، اقتصاد و روابط بینالملل میشود. در سطح کارشناسی، ما فقط برخی از فصول این کتاب را (از قبیل سه فصل اول و فصول آخر که به مرور برنامهریزی و خطمشی گردشگری و ارائه خلاصهای از رویهها و مباحث مرتبط می‏پردازد) به عنوان مطالب تکمیلی برای دانشجویان گردشگری و هتلداری، تربیت بدنی و مدیریت رویدادها پیشنهاد میکنیم. علاوه براین، این کتاب کاربردها و مفاهیم مختلفی را برای مقامات گردشگری در سطح محلی، استانی، منطقهای و ملی به همراه دارد. در پایان، این کتاب می‏تواند عامه مردم را با اهمیت و اثرات گردشگری بر مباحث ملی و منطقهای آشنا سازد.

فصلهای ۱ تا ۳ به ارائه مقدمه و مروری بر روند گردشگری در گذشته، ارائه گزارشی در خصوص رویه‏های مهم کنونی که بر برنامهریزی و خطمشی گردشگری تأثیرگذار هستند میپردازد. فصلهای ۴ تا ۶ جنبههای مختلف برنامهریزی و خطمشی گردشگری از جمله نقش آنها در اقتصاد و خطمشی خارجی و گردشگری پایدار را مورد بررسی قرار میدهد. در فصلهای ۷ تا ۹ به اهمیت آموزش و تعلیم گردشگری و تأثیرات بیرونی این آموزشها بر برنامهریزی و خطمشی گردشگری و مرور برنامهریزی استراتژیک گردشگری پرداخته میشود. فصل ۱۰ به تحلیل عمیقتر نقش برنامهریزی و خطمشیگذاری گردشگری در ارتباط با مباحث اجتماعی ـ فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی که آینده ما را تحتتأثیر قرار میدهد میپردازد.  

به طور خلاصه، سعی بر این بوده است تا نمونههایی از برنامهریزی و خطمشیگذاری گردشگری گذشته و حال حاضر به گونهای بامعنی و قابل درک بیان و این نکته روشن شود که برنامهریزی و خطمشیگذاری محور مدیریت موفق گردشگری بینالمللی (یکی از بزرگترین و شاید بزرگترین صنعتی که دنیای آینده ما را شکل میدهد) هستند.

پیشگفتار

پیچیدگی، ذاتی پدیده گردشگری است. این پیچیدگی از ضعف بدنه معرفتی، تئوری های مفهومی، ابهام ساختاری و چندبعدی و چندبخشی بودن گردشگری ناشی می شود. سرآغاز آن نامعلوم است و به صور مختلف با سفر های زیارتی ـ مذهبی عجین شده، بسیاری آن را مرموز و برخی آن را رؤیا یی می دانند. رمز آلود است به جهت آن که جنبه های غیرقابل توضیح فراوانی دارد و خیالی است زیرا بر احساس تفریح و شادی مردم متکی است. آنان که بهره گیری از منافع گردشگری را در دستور کار خود دارند آموزش و پژوهش را تنها راه شناخت این ناشناخته ها می دانند. از این روست که شاهد تحول چشمگیر و غیرقابل انکار آموزش و تربیت نیروی انسانی هستیم. این تحول مدیون درک علاقه مندان از خوشنامی، شهرت و اعتبار رشته گردشگری ــ رشته ای، میان رشته ای، متنوع و چندجنبه ای، سالم، قابل اتکا و پاسخ گوی بسیاری از نیاز های بشر امروز ــ به ویژه در دوران فناوری اطلاعات و جهانی شدگی است.

رویداد هایی نظیر فاجعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و شیوع بیماری حاد تنفسی (سارس)، آرامش گردشگری را دست خوش چالش های واقعاً بزرگی کرد که اثرات کوتاه مدت و بلندمدت آن بر گردشگری تقریباً همه کشور های جهان آشکار است. این رویداد ها آگاهی از خطرات مرتبط با سفر و سلب اعتماد گردشگران را افزایش داد. رویداد های دیگری مانند سقوط هواپیما و طوفان های ویرانگر موسمی نیز اثرات قابل ملاحظه ای بر گردشگری داخلی داشته اند. برای فایق آمدن بر مشکلات ناشی از چنین رویداد هایی هم پیوندی نزدیک بین دولت، صنعت و پژوهشگران دانشگاهی گردشگری مهم ترین اقدام میسر است.

برای ایجاد دگرگونی سازنده در چنین شرایطی، هم پیوندی سه نیروی دولت، صنعت و دانشگاه حول محور آموزش و تربیت نیروی انسانی، ضرورتی آشکار است. مهم ترین ابزار آموزش هم کتابی است که پاسخ گوی چالش ها و نیروزای تفکر خلاق مشتاقان و دست اندرکاران باشد. در جست وجوی کتابی مؤثر که علاوه بر این ویژگی ها سرفصل های مصوب را نیز پوشش دهد با کتاب: Tourism Policy and Planning: Yesterday, Today and Tomorrow آشنا شدم و مطالب آن را برای درس خط مشی گذاری مفید یافتم. پس از تدریس یک نیم سال، قابلیت محتوای توضیحات نویسندگان آن قدر کارآمد بود که برگردان آن را برای پاسخ به بخشی از نیاز های موجود، وظیفه خود دانستم. وجه تمایز این کتاب از سایر کتاب های موجود در این زمینه، نگرش های ترکیبی نویسندگان آن است. به طور خلاصه، سعی بر این بوده است تا نمونه هایی از برنامه  ریزی و خط مشی گذاری گردشگری گذشته و حال حاضر به گونه ای بامعنی و قابل درک بیان گردد و این نکته روشن شود که برنامه ریزی و خط مشی گذاری محور مدیریت موفق گردشگری بین المللی در دنیای امروز است. آقای بذرافشان (دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی) برای اجرای این تکلیف، با تلاشی صمیمانه و همتی درخور تقدیر مرا همراهی کردند.

کتاب پیش رو اگرچه با تأمل بسیار برای انتخاب واژه های مناسب و برگردان نزدیک به عقاید نویسندگان انجام شده اما به یقین عاری از نارسایی نیست. انتظار ما از خوانندگان فهیم این اثر آن است که با گوشزد دیدگاه های داهیانه خود از طریق Zargham@atu.ac.ir ما را هدایت فرمایند.

خاضعانه خود را مدیون همه کسانی می دانم که همراهی هایشان نشر این اثر را میسر ساخت.

حمید ضرغام بروجنی

کتاب خط مشی گذاری در صنعت گردشگری  از مجموعه “فرهنگ و مدیریت” دفتر پژوهشهای فرهنگی، در ده فصل به مباحث زیر می پردازد:

فصل ۱: در آمدی بر خط مشی گردشگری

فصل ۲: مباحث دیروزخط مشی گردشگری

فصل ۳: مباحث خط مشی گردشگری برای امروز

فصل ۴: گردشگری به عنوان یک فعالیت تجاری و اقتصادی

فصل ۵: روابط سیاسی و خط مشی خارجی گردشگری

فصل ۶: مدیریت گردشگری پایدار

فصل ۷: آموزش و تعلیم در گردشگری

فصل ۸: اثر گذاری و اثر پذیری از خط مشی گردشگری

فصل ۹: برنامه ریزی راهبردی گردشگری

فصل ۱۰: آینده خط مشی گردشگری جهان


پیشگفتار مؤلفان

تأثیرگذاری بر خطمشی عمومی یکی از مهمترین فعالیتهایی است که هر صنعتی در پی آن است. کسبوکارها، سازمانهای غیرانتفاعی و دیگر گروههای تمامی صنایع با هدف رسیدن به مأموریتها، هدف‏های آرمانی و هدف‏های عملیاتی خود به دنبال تأثیرگذاری بر خطمشی عمومیاند. بنابراین سازمانهای گردشگری باید در راستای شرایط رقابتی که وجود دارد از خطمشیهای موجود آگاهی داشته باشند. شناخت خطمشی عمومی و چگونگی تأثیرگذاری بر آن نیز با توجه به اهمیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی گردشگری حائز اهمیت است. این کتاب به خوانندگان خود نه تنها توانایی درک خطمشی گردشگری و منافع حاصل از تدوین خطمشیهای مناسب را میدهد بلکه آنها را با نحوه تأثیرگذاری و اجرای آن آشنا میسازد.  

فرایند خطمشی عمومی، بسیاری از مشاغل گردشگری را تحتتأثیر قرار میدهد. صاحبان این مشاغل اغلب اطلاع چندانی از مباحث خطمشیگذاری نداشته و نمیدانند که چگونه با اعضای حکومتی برای مطرح ساختن برخی موضوعات مهم ارتباط برقرار کنند. در حال حاضر برخی از سازمانهای تجاری گردشگری به‏همراه صاحبان مشاغل این صنعت به دنبال تغییر رویکردهای موجود در صنعت گردشگری در راستای ارتقای وضعیت این صنعت هستند. با توسعه بستر لازم در سطوح محلی، صنعت گردشگری قادر خواهد بود تا به تسهیل ارتباطات دوسویه مابین اعضای این صنعت در سطح محلی و تصمیمگیرندگان سیاسی در سطح ملی بپردازند و آنها را با اهمیت مباحث خطمشیگذاری که هم بر گردشگری و هم بر جوامع محلی تأثیرگذار است آشنا سازند.

این کتاب روند تاریخی خطمشی گردشگری را بیان‏کرده، به بیان نظر افرادی میپردازد که در زمان اجرای این خطمشیهای مختلف با جزئیات آنها آشنا بودهاند. تجربیات برخی کشورها نظیر ایالات متحده در توسعه خطمشی ملی را میتوان در دیگر مناطق جهان نیز استفاده کرد. فصل پایانی این کتاب، با توجه به شناختی که از رویدادهای تاریخی و روندهای کنونی وجود دارد، به بیان آینده گردشگری و خطمشی عمومی میپردازد. سایر فصلهای این کتاب به بیان مباحثی برای وضعیت کنونی خطمشی گردشگری، از مباحث سیاسی و اقتصادی تا آموزش و مدیریت پایدار گردشگری میپردازد.  

آنچه که برای مدیران مقصدهای محلی حائز اهمیت است، برنامهریزی استراتژیک گردشگری است. تمامی مشاغل گردشگری باید برای حصول اطمینان از برنامهریزی مناسب در شرایط رقابتی با این مطالب آشنا شوند. آنچه که به همین اندازه حائز اهمیت است تأثیرگذاری و تأثیرپذیری از خطمشی گردشگری از طریق تحلیل خطمشی و تحقیقات مورد نیاز میباشد. با استفاده این ابزارها، صنعت گردشگری قادر خواهد بود تا به گونهای مؤثرتر به جلب توجه قانونگذاران و خطمشیگذاران بپردازد.

به دلیل رویکرد جامعه برنامهریزی و خطمشیگذاری گردشگری، مطالب این کتاب برای مشاغل گردشگری در تمامی بخشهای این صنعت مفید خواهد بود. ساختار این کتاب به همراه مثالهای متنوع ذکر شده در آن، برای طیف گستردهای از استفادهکنندگان از جمله سازمانهای چندملیتی، انجمنهای تجاری منطقهای، مدیران مقصدهای محلی و دانشجویان و اعضای هیأت علمی مؤسسات آموزش عالی و دانشگاهها مفید خواهد بود.

آنچه که باعث تمایز این کتاب از سایر کتابهای گردشگری میشود نگرشهای ترکیبی نویسندگان آن است. تجربه دیو ادگل۱ به عنوان دبیر کل سازمان مسافرت و گردشگری در وزارت بازرگانی ایالات متحده و عضو دپارتمان گردشگری جزایر ایالات متحده در توسعه خطمشیگردشگری از اهمیت والایی برخوردار است. وی از سال ۱۹۷۴ با خطمشی گردشگری زندگی کرده است و ردپای او در توسعه خطمشی گردشگری محلی، ملی و بینالمللی مکرراً دیده میشود. گینگر اسمیت۲ به عنوان معاون دانشکده گردشگری و هتلداری در پورتوریکو و استاد راهنما در دانشکدههای بازرگانی در مراکز مطالعات گردشگری، دانشگاه جورج واشنگتن۳ و عضو هیأت علمی گروه گردشگری و هتلداری و مدیریت فعالیتهای ورزشی دانشگاه پرستون رابرت تیچ۴ نیویورک با دانشجویان بسیاری در زمینه گردشگری به تحقیق پرداخته است. تجربیات وی تحت عنوان مباحث مختلف در این کتاب مورد استفاده قرار گرفته است. فعالیتهای ماریا آلن۵ در مؤسسه گردشگری دانشگاه کالیفرنیای شرقی برای بنگاههای صنفی محلی قابل استفاده است. تجربه گرانبهای جیسون سوانسون۶ به عنوان مؤلف و پژوهشگر برتر گردشگری نیز در این کتاب مورد استفاده قرار گرفته است. بدون شک، جیسون در تحقیقات خود به بسط مطالبی که در این کتاب مورد استفاده قرار گرفته است خواهد پرداخت.

مفاهیم مختلفی برای شناساندن ضرورت برنامهریزی و خطمشیگذاری جهانگردی وجود دارد. بدین منظور، این کتاب به بیان مطالب پژوهشگران مختلف، تاریخچه گردشگری و پیشبینی آینده خطمشی این صنعت پرداخته و چارچوبی را برای خطمشی گردشگری با توجه به رشد این صنعت ارائه میکند.

بیل هاردمن

رئیس و مدیر اجرایی

انجمن گردشگری جنوب شرق

معرفی کتاب (خط مشی گذاری در صنعت گردشگری)

نظرات ۰

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *