گردشگری ایران

معرفی کتاب (استراتژی و عملیات در مدیریت تور)

معرفی اختصاصی از سایت گردشگری ایران (www.gardeshgariiran.ir)

Tour Operation-sep

نام کتاب: استراتژی و عملیات در مدیریت تور

نویسنده: کیومرث فلّاحی

ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی

تعداد صفحه: 240 صفحه

قیمت:9 هزار و 500 تومان

تاریخ چاپ: 1392

تیراژ: 1000 نسخه

درآمد:

چو طالع جهانگردي آرد به پيش
نشايد زدن کـنده بر پاي خويش

                               «نظامي گنجه اي»

صنعت جهانگردي درجهان امروز به سبب اثر مستقيم و مثبت آن برفعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي وآموزشي از اهميت ويژه اي برخوردار است.

آشنايي وآگاهي نسبت به دستاوردهاي فرهنگي ملتها، مردم کشورهاي مختلف را به تفاهم و پيوند بيشتر وامي دارد و افزوني سفرهاي جهانگردان به سرزمين هاي ديگر به «همدلي» مي انجامد و زبان مشترکي را آموزش مي دهد که تنشها را مي کاهد و بر صلح و آشتي و دوستي تأکيد مي کند.

«جهانگردي» به مثابه نيرويي براي تحول اجتماعي، همان تأثير انقلاب صنعتي را در دهه هاي اخير داشته است، زيرا اين صنعت در کمتر از سه دهه، نحوه نگاه به کار و اقتصاد را در جهان دگرگون کرده است (ديان سودجيك، 2002).

اکنون «جهانگردي جهاني» سالانه نزديک به 930 ميليون گردشگر را در پهنه گيتي جابه جا مي کند و گردش مالي اين جابه جايي نزديك به 944 بيليون دلار آمريكا، برابر با 642  بيليون  يورو بوده است.

مؤسسه آينده نگري «وارتون»3 اعلام کرده است: «سفر و جهانگردي از نظر اشتغال، بزرگترين صنعت جهان است». اين مؤسسه در گزارش خود ادعا کرده است که دولتها از راه ماليات بر جهانگردي و سفر، صدها برابر ثروتمندتر شده اند و هم اکنون در سراسر گيتي از هر 16 نفر شاغل، يک تن در بخش توريسم به نحوي مشغول به کار است. رشد جهانگردي در دهه آينده، به دو برابر رشد عمومي اقتصاد جهاني خواهد رسيد. امّا با وجود قرارگرفتن «ايران» در ميان 10 کشور برتر داراي جاذبه هاي جهانگردي، سهم ايران از گردشگري پهناي گيتي، تنها دو هزارم درصد است. از سوي ديگر کشور ايران با جمعيتي نزديک به 75  ميليون  نفر در شمار جوان ترين کشورهاي جهان قرار دارد، آخرين سرشماري عمومي کشور نشان مي دهد   جمعيت ايران در ميانه سني پايين تر از 30 سال، روزگار مي گذرانند.1 در برآوردهاي اجتماعي جواني جمعيت گاه ممکن است براي يک کشور، «تهديد» تلقي گردد، چرا که مسائل گوناگون اجتماعي ناشي از دوران جواني و بحث کار، مسکن، بيمه و ازدواج و مانند آن، جامعه را به «چالش» مي کشد، اما همين عامل جمعيتي از ديگر  سو، مي تواند «فرصت»هاي مختلفي را به بار آورد و از اين رو «نقطه قوت» يک جامعه به  شمار مي آيد. جواني جمعيت به  نوبه خود فرصتهايي چون برنامه ريزي براي ريشه کني بي سوادي، تأمين نيروي انساني از راه آموزش هاي حرفه اي و تخصصي و بهره گيري از قدرت آفرينندگي، شادابي و ريسک پذيري جوانان را به دنبال دارد.

در اين ميان وزارت آموزش و پرورش تعداد دانش آموزان را بيش از 14.500.000  نفر اعلام کرده است و رقم دانشجويان دانشگاهها و مراکز آموزش عالي هم به حدود 3.500.000 تا 4.000.000 نفر مي رسد. حال اگر تنها تعطيلات سه ماهه تابستاني اين عده را در نظر بگيريم، با عدد شگفت آور 93 * 19.000.000 نفر روز تعطيل و اوقات فراغت رو به رو خواهيم شد که بايد براي «گذران» و چگونگي گذران آن، انديشيد. چنانچه به اين عدد تعطيلات فصلي کشاورزان و مرخصيهاي سالانه کارمندان، کارگران، سربازان و ديگران را نيز بيفزاييم، آن گاه به آمار واقعي تري دست پيدا خواهيم کرد و بايستي در پي پاسخ به چنين پرسشي بود: «با اين وقتهاي فراغت چه بايد کرد و چه مي توان کرد؟»

براي رفع اين معضل مي توان به «توريسم» چشم دوخت. «گردشگري» از آسان ترين راه ها و ساده ترين مقصدهايي است که در اين زمينه مي توان پيشنهاد داد. از نگاهي ديگر جواني جمعيت يک فرصت پر برکت و متقابل براي صنعت جهانگردي و آموزش و پرورش به بارمي آورد، زيرا سودآوري و بهره دهي توريسم، تنها در بعد «گذران اوقات فراغت»، خلاصه نمي شود؛ «جهانگردي ويژه جوانان» به زمينههاي آموزشي و پرورشي دانش آموزان  و دانشجويان، ديدي گسترده دارد، در کشورهاي پيشرفته، صنعت جهانگردي با راهيابي به مدرسه و دانشگاه، جلوه اي ديگر به تربيت و شيوههاي علم آموزي داده است. برگزاري تورهاي کوتاه مدت آموزشي در موزهها، يادمانهاي تاريخي وآسمان نماها و آغوش گسترده طبيعت، امکان يادگيري و ارتباط بيشتري با درس هايي چون تاريخ، جغرافيا، فيزيک، نجوم، زيست شناسي و… را پديد آورده است. جداي از اين، دست اندرکاران فعاليتهاي پرورشي و کارهاي فوق برنامه نيز، هدفهاي تربيتي خود را در قالب «تور» و «سفر» بهتر پي مي گيرند.

نکتة با اهميت ديگر اين است که در هزاره سوم، نه آموزش و نه جهانگردي به گروه سني محدود نمي شوند، سازمان علمي، آموزشي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو/ unesco)، بر آموزش براي زندگي و آموزش هميشگي (مداوم) و همگاني، همراه با زندگي تأکيد مي ورزد.

شمار پي در پي و رو به افزايش گردشگران سالمند و بازنشسته درکشورهاي پيشرفته صنعتي و به ويژه در اروپا و آمريکاي شمالي حيرت آور است. در ايران نيز رقم سفرهاي نوروزي و تابستاني خانوارهاي ايراني، در دهه اخير چند برابر شده و هم چنان رو به افزايش است و چنانچه مسئله سفر، چه در بعد درون مرزي (ايرانگردي) و برون مرزي (جهانگردي) سامان دهي شود، فرصتهاي استثنايي را درحوزههاي فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي به  بار خواهد آورد.

با وجود اين که «صنعت جهانگردي» در کشور ما دوران نوپايي خود را مي گذراند، توجه جوانان و استقبال روزافزون آنان از دورههاي آموزشي «مديريت جهانگردي» و «فن راهنمايي تور»، آينده اي بهتر را براي پيشرفت اين صنعت نويد مي دهد، اما هنوز کتاب هاي آموزشي و مآخذ درسي و کاربردي به زبان فارسي در اين زمينه کافي نيست. به ويژه درباره تورگرداني و عمليات اجرايي تور، منبع قابل توجهي به چشم نمي خورد.

بدين سبب در نوشتار پيش رو، هر چند به اختصار، به صنعت توريسم و آمارهاي جهانگردي جهاني و پيشينه گردشگري پرداخته شده است، ولي کوشش بر اين بوده تا بار اصلي بر بخش عملياتي آن قرار گيرد و بر چگونگي برگزاري حرفه اي يک تور تخصصي، تأکيد بيش تري شود.

براي بهره گيري بيش تر ازتجربههاي جهاني اين صنعت، مثالهايي ازکشورهاي ديگر آورده شده، اما براي بومي کردن اين مثالها، دست آخر، نمونه هاي کاربرگهاي يک تور فرضي ايراني نيز ارائه شده که اميد است مورد استفاده مديران، تورگردانان، پژوهندگان اين صنعت و دانشجويان اين رشته قرار گيرد.

نکته ديگردرمورد واژه هاي گردشگر وگردشگري است، همان گونه که در متن آمده است، برخي از صاحب نظران، اين واژه ها را جايگزيني مناسب براي دو کلمه «توريست» و «توريسم» نمي دانند و دو اصطلاح «جهانگرد» و «جهانگردي» و كلمه هاي «سياح» و «سياحت» را با توجه به پيشينه ادبي و تاريخي آنها در زبان فارسي، گزينههاي مناسب تري به شمار مي آورند، در هر حال از آن جا كه اين دو واژه، کاربردي رسمي و دولتي يافته اند، به ناچار به هنگام نگارش مطالب کتاب از آنها نيز در کنار ديگر واژه ها بهره گرفته شده است.

کتاب استراتژی و عملیات در مدیریت تور از مجموعه “فرهنگ و مدیریت”  دفتر پژوهشهای فرهنگی، در دو بخش و دوازده فصل به مباحث زیر می پردازد:

بخش اول: مفاهیم، پیشینه و روند جهانگردی

فصل 1: شناخت مفاهیم

فصل 2: پیشینه جهانگردی

فصل 3: روندهای جهانگردی در ایران و جهان

بخش دوم: مدیریت راهبردی از تدوین تا اجرا

فصل 4: مفهوم استراتژی و عملیات در جهانگردی

فصل 5: تور گردانان

فصل 6: ارتباطات در تور پیوند عرضه کنندگان، تور گردانان، و مشتریان

فصل 7: نقشه راه در صنعت گردشگری

فصل 8: گسترش کار و شیوه مذاکره با عرضه کنندگان

فصل 9: کارهای پیش از سفر

فصل 10: عملیت تور

فصل 11: پایانی موفقیت آمیز برای یک تور

فصل 12: روش های تجزیه و تحلیل در برگزاری تور

معرفی کتاب (استراتژی و عملیات در مدیریت تور)

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *